กระดานสนทนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา
ยินดีต้อนรับ บุคคลทั่วไป   [ลงทะเบียน]  เข้าสู่ระบบ
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:ถ้าจะขออนุญาตถมดินต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ.. 14-05-2021 16:29:18 
admin
ลงทะเบียนเมื่อ: 12-10-2015 03:12:57
ตอบ: 2
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : กระดานสนทนา อบต.หนองกลางนา
กระทู้ : ถ้าจะขออนุญาตถมดินต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ

เอกสารประกอบการขออน ุญาตการขด ุ ดิน ถมดิน 1. แบบแปลนบริเวณขออนุญาต จ านวน 3 ชุด 2. ส าเนาบัตรประจ าตัว+ทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต หรือผู้มีอ านาจลงนาม 3. หนังสือรับรองการจดทะเบียน บริษัทฯ หากเป็นนิติบุคคล 4. ส าเนาโฉนดที่ดิน บริเวณขออนุญาต 5. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน หากมอบหมายผู้อื่นเป็นผู้ขออนุญาต พร้อมบัตรประจ าตัวประชาชน+ทะเบียนบ้าน 6. รายการค านวณการขุดดิน ถมดิน (หากเข้าข่ายตามกฎกระทรวง) 7. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ค านวณ 8. หนังสือแจ้งผู้ควบคุมงาน พร้อมบัตรประจ าตัว
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ตอบ:เอกสารที่ต้องใช้ขอจดทะเบียนพาณิชย์มีอะไรบ้างครับ.. 14-05-2021 16:28:41 
admin
ลงทะเบียนเมื่อ: 12-10-2015 03:12:57
ตอบ: 2
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : กระดานสนทนา อบต.หนองกลางนา
กระทู้ : เอกสารที่ต้องใช้ขอจดทะเบียนพาณิชย์มีอะไรบ้างครับ

ตอบ 1. สําเนาบัตรประชาชน เจ้าของ กิจการ 2. หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ (กรณีคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที)มิใช่นิติบุคคล)หรือผู้รับผิดชอบในการประกอบกิจการในประเทศ (กรณีนิติบุคคลต่างประเทศ) 3. สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของกิจการ 4. หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (ถ้ามี) 5.สําเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอํานาจ (ถ้ามี) 6.กรณีเจ้าของกิจการมิได้เป็ นเจ้าบ้าน ณ สถานประกอบการดังกล่าว แนบเอกสารเพิ)มเติม ดังนี9 -หนังสือยินยอมจากเจ้าบ้าน และสําเนาทะเบียนบ้าน สําเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้าน -กรณีเช่าสถานที) *ผู้ให้เช่าเป็ นบุคคลธรรมดา 1.สําเนาทะเบียนบ้านของเลขที)ตั9งสถานประกอบการ 2.สําเนาสัญญาเช่าพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 3.สําเนาบัตรประชาชนผู้ให้เช่า (เจ้าบ้าน) *ผู้ให้ใช้เช่ามีสถานะเป็ นบริษัท 1.สําเนาสัญญาเช่า พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 2.หนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงลายมือชื)อของผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 3.สําเนาบัตรประชาชนของผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท *กรณีการซื 9ออาคารชุด/ ห้องชุด 1.สําเนาโฉนดที)ดิน/ห้องชุด 7.กรณี คณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที)มิใช่นิติบุคคลให้แนบเอกสารของผู้เป็ นหุ้น ส่วนที)เกี)ยวข้องเช่น หนังสือจดจัดตั9งคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญที)มิใช่นิติบุคคล, สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านผู้เป็ นหุ้นส่วน
IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :ถ้าจะขออนุญาตถมดินต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ.. 14-05-2021 16:27:06 
ชาวบ้านกลางนา
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-05-2021 09:23:40
ตอบ: 2
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : กระดานสนทนา อบต.หนองกลางนา
กระทู้ : ถ้าจะขออนุญาตถมดินต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ

ถ้าจะขออนุญาตถมดินต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ

IP Logged
 หัวข้อกระทู้ :เอกสารที่ต้องใช้ขอจดทะเบียนพาณิชย์มีอะไรบ้างครับ.. 14-05-2021 16:26:05 
ชาวบ้านกลางนา
ลงทะเบียนเมื่อ: 14-05-2021 09:23:40
ตอบ: 2
ที่อยู่
กลุ่มการสนทนา : กระดานสนทนา อบต.หนองกลางนา
กระทู้ : เอกสารที่ต้องใช้ขอจดทะเบียนพาณิชย์มีอะไรบ้างครับ

เอกสารที่ต้องใช้ขอจดทะเบียนพาณิชย์มีอะไรบ้างครับ

IP Logged
หน้า # 


Powered by ccBoard
 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
  
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้107
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้130
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้107
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1225
mod_vvisit_counterเดือนนี้3667
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7474
mod_vvisit_counterทั้งหมด11141

We have: 19 guests online
IP: 34.236.187.155
วันนี้: มิ.ย. 20, 2021


ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793