วิสัยทัศน์/พันธกิจ อบต.หนองกลางนา

วิสัยทัศน์

" องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ประชาชนอยู่ดีมีสุข องค์กรชุมชนเข้มแข็งเป็นแหล่งการเรียนรู้อาชีพมั่นคง เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสิ่งแวดล้อมสมดุล "
พันธกิจ ของอบต.หนองกลางนา

    พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
    พันธกิจที่ 2 สร้างเศรษฐกิจ ชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นการเกษตรกรรม ให้เป็นตลาดผลผลิตทางการเกษตร
    พันธกิจที่ 3 พัฒนา ประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบล ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
    พันธกิจที่ 4 ฟื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริม มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
    พันธกิจที่ 5 พัฒนาและส่ง เสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.
    พันธกิจที่ 6 สร้างระบบ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและกิจกรรมนันทนาการและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพThai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
  


ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793