หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองกลางนา

alt
นางสาวนิตยา บัวแย้ม
ปลัด อบต.หนองกลางนา
081-9814595
alt
นายวินัย สิทธิวิไล
รองปลัด อบต.หนองกลางนา
083-3122979
alt
-ว่าง- นางกานต์ชนิกา ระวังนาม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองกลางนา ผู้อำนวยการกองคลัง
- -