หัวหน้าส่วนราชการ อบต.หนองกลางนา

alt
(ว่าง)
ปลัด อบต.หนองกลางนา
-
alt
นายวินัย สิทธิวิไล
รองปลัด อบต.หนองกลางนา
083-3122979
alt
นางธัญลักษณ์ สัจจะวิสัย นางกานต์ชนิกา ระวังนาม
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองกลางนา ผู้อำนวยการกองคลัง
- -