บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.หนองกลางนา

 

alt
นางสาวนิตยา บัวแย้ม
ปลัด อบต.หนองกลางนา
081-9814595
alt
นายวินัย สิทธิวิไล
รองปลัด อบต.หนองกลางนา
083-3122979
alt
(ว่าง)
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองกลางนา
 alt
นางสาวจิราภัค โพธิ์ศรีดา นายสานิตย์ จันทร์แย้ม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นิติกรปฏิบัติการ
089-0818397 080-2739135