บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.หนองกลางนา

 

alt
(ว่าง)
ปลัด อบต.หนองกลางนา
-
alt
นายวินัย สิทธิวิไล
รองปลัด อบต.หนองกลางนา รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.หนองกลางนา
083-3122979
alt
นางธัญลักษณ์ สัจจะวิสัย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองกลางนา
-
alt alt
นางสาวสุรีลักษณ์ ตุ้มทอง นางสาวพิริยา กฤษมณี
นักพัฒนาชุมชน นิติกรปฏิบัติการ
- -