บุคลากรสำนักงานปลัด อบต.หนองกลางนา

 

alt
(ว่าง)
ปลัด อบต.หนองกลางนา
-
นายวินัย สิทธิวิไล
รองปลัด อบต.หนองกลางนา รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.หนองกลางนา
098-4044493
นางธัญลักษณ์ สัจจะวิสัย
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.หนองกลางนา
089-5361447
นางสาวสุรีลักษณ์ ตุ้มทอง นางสาวพิริยา กฤษมณี
นักพัฒนาชุมชน นิติกรปฏิบัติการ
096-6400704 087-7094324
alt
นางสาวช่อเพชร ราษฎร์เจริญ นางสาวกิตติยา คำหอมกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
098-5081553 095-7289789
alt
นายอัฐพงศ์ วสุรัตนสกุล นางสาวจารุวรรณ นุ่มสุคนธ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ เจ้าพนักงานธุรการ
093-6755341 083-6040109
alt