กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมการแสดงเจตจำนงในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ศุกร์, 07 พฤษภาคม 2021 สำนักงานปลัด 18
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ยินดีต้อนรับ นายวินัย สิทธิวิไล รองปลัด และนายอัฐพงศ์ วสุรัตนสกุล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ในการมาปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อังคาร, 01 ธันวาคม 2020 สำนักงานปลัด 62
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ตำบลหนองกลางนา พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 52
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกลางนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 34
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ วัดบางกระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 32
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการ เฝ้าระวังตนเองจากสารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ณ วัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 10 สิงหาคม 2020 สำนักงานปลัด 43
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่ม ณ กศน.ตำบลหนองกลางนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 03 สิงหาคม 2020 สำนักงานปลัด 42
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการทำสลัดผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ ณ กศน.ตำบลหนองกลางนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 03 สิงหาคม 2020 สำนักงานปลัด 29
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดบางกระ และวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 13 กรกฏาคม 2020 สำนักงานปลัด 34
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามหลัก 5 ส และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติ ณ วัดบางกระ ศุกร์, 19 มิถุนายน 2020 สำนักงานปลัด 143
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (สำหรับผู้ที่รับเงินสด) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา พุธ, 10 มิถุนายน 2020 สำนักงานปลัด 42
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อังคาร, 12 พฤษภาคม 2020 สำนักงานปลัด 44
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จันทร์, 13 เมษายน 2020 สำนักงานปลัด 71
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จันทร์, 13 เมษายน 2020 สำนักงานปลัด 219
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ศุกร์, 27 มีนาคม 2020 สำนักงานปลัด 340
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมคณะทำงานโรคติดต่อระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุดปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และฟื้นฟูสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พุธ, 25 มีนาคม 2020 สำนักงานปลัด 103
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการกิจกรรม 5 ส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ป้องกัน COVID - 19 ประจำปี 2563 จันทร์, 23 มีนาคม 2020 สำนักงานปลัด 105
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมรวงข้าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2020 สำนักงานปลัด 207
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการประชุมประชาคมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลางนา) พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2020 สำนักงานปลัด 121
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามหลัก 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2020 สำนักงานปลัด 48
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคเอดส์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020 สำนักงานปลัด 137
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จันทร์, 13 มกราคม 2020 สำนักงานปลัด 38
23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จันทร์, 23 ธันวาคม 2019 สำนักงานปลัด 221
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พุธ, 27 พฤศจิกายน 2019 สำนักงานปลัด 39
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อังคาร, 19 พฤศจิกายน 2019 สำนักงานปลัด 239
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2019 สำนักงานปลัด 53
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อังคาร, 05 พฤศจิกายน 2019 สำนักงานปลัด 50
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อังคาร, 01 ตุลาคม 2019 สำนักงานปลัด 88
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ศุกร์, 23 สิงหาคม 2019 สำนักงานปลัด 268
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 อังคาร, 13 สิงหาคม 2019 สำนักงานปลัด 64

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese
 
  
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้75
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้130
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้75
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1225
mod_vvisit_counterเดือนนี้3635
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว7474
mod_vvisit_counterทั้งหมด11109

We have: 9 guests online
IP: 34.236.187.155
วันนี้: มิ.ย. 20, 2021


ลิขสิทธิ์ © 2558 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793