กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง วันที่ เขียนโดย ผู้ชม
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ยินดีต้อนรับ นายวินัย สิทธิวิไล รองปลัด และนายอัฐพงศ์ วสุรัตนสกุล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ในการมาปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อังคาร, 01 ธันวาคม 2020 สำนักงานปลัด 36
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ตำบลหนองกลางนา พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 40
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกลางนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 29
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ วัดบางกระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2020 สำนักงานปลัด 26
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการ เฝ้าระวังตนเองจากสารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ณ วัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 10 สิงหาคม 2020 สำนักงานปลัด 38
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่ม ณ กศน.ตำบลหนองกลางนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 03 สิงหาคม 2020 สำนักงานปลัด 35
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการทำสลัดผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ ณ กศน.ตำบลหนองกลางนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 03 สิงหาคม 2020 สำนักงานปลัด 21
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดบางกระ และวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จันทร์, 13 กรกฏาคม 2020 สำนักงานปลัด 30
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามหลัก 5 ส และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติ ณ วัดบางกระ ศุกร์, 19 มิถุนายน 2020 สำนักงานปลัด 92
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (สำหรับผู้ที่รับเงินสด) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา พุธ, 10 มิถุนายน 2020 สำนักงานปลัด 37
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อังคาร, 12 พฤษภาคม 2020 สำนักงานปลัด 28
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จันทร์, 13 เมษายน 2020 สำนักงานปลัด 69
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จันทร์, 13 เมษายน 2020 สำนักงานปลัด 164
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ศุกร์, 27 มีนาคม 2020 สำนักงานปลัด 260
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมคณะทำงานโรคติดต่อระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุดปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และฟื้นฟูสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) พุธ, 25 มีนาคม 2020 สำนักงานปลัด 102
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการกิจกรรม 5 ส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ป้องกัน COVID - 19 ประจำปี 2563 จันทร์, 23 มีนาคม 2020 สำนักงานปลัด 94
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมรวงข้าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2020 สำนักงานปลัด 170
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการประชุมประชาคมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลางนา) พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2020 สำนักงานปลัด 114
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามหลัก 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ศุกร์, 21 กุมภาพันธ์ 2020 สำนักงานปลัด 41
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคเอดส์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี พฤหัสบดี, 20 กุมภาพันธ์ 2020 สำนักงานปลัด 122
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จันทร์, 13 มกราคม 2020 สำนักงานปลัด 37
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา จันทร์, 23 ธันวาคม 2019 สำนักงานปลัด 203
23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พุธ, 27 พฤศจิกายน 2019 สำนักงานปลัด 38
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อังคาร, 19 พฤศจิกายน 2019 สำนักงานปลัด 217
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ศุกร์, 08 พฤศจิกายน 2019 สำนักงานปลัด 49
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อังคาร, 05 พฤศจิกายน 2019 สำนักงานปลัด 48
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อังคาร, 01 ตุลาคม 2019 สำนักงานปลัด 86
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ศุกร์, 23 สิงหาคม 2019 สำนักงานปลัด 252
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 อังคาร, 13 สิงหาคม 2019 สำนักงานปลัด 64
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 อังคาร, 30 กรกฏาคม 2019 สำนักงานปลัด 109

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 
 

พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793