กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ยินดีต้อนรับ นายวินัย สิทธิวิไล รองปลัด และนายอัฐพงศ์ วสุรัตนสกุล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ในการมาปฏิบัติราชการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา สำนักงานปลัด 36
2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ตำบลหนองกลางนา สำนักงานปลัด 40
3 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การประชุมชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองกลางนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา สำนักงานปลัด 29
4 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ วัดบางกระ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 26
5 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการ เฝ้าระวังตนเองจากสารเคมีในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ณ วัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 38
6 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการทำตะกร้าจากกระป๋องเครื่องดื่ม ณ กศน.ตำบลหนองกลางนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 35
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการทำสลัดผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ ณ กศน.ตำบลหนองกลางนา หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 21
8 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2563 ณ วัดบางกระ และวัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 30
9 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามหลัก 5 ส และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติ ณ วัดบางกระ สำนักงานปลัด 92
10 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (สำหรับผู้ที่รับเงินสด) ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา สำนักงานปลัด 37
11 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา สำนักงานปลัด 28
12 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานปลัด 69
13 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน เมษายน 2563 ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา สำนักงานปลัด 165
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาด บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานปลัด 260
15 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมคณะทำงานโรคติดต่อระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุดปฏิบัติการประจำหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และฟื้นฟูสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สำนักงานปลัด 102
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการกิจกรรม 5 ส องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ป้องกัน COVID - 19 ประจำปี 2563 สำนักงานปลัด 94
17 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมรวงข้าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา สำนักงานปลัด 170
18 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการประชุมประชาคมและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกลางนา) สำนักงานปลัด 114
19 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามหลัก 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 41
20 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมควบคุมป้องกันโรคเอดส์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 122
21 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา สำนักงานปลัด 37
22 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา สำนักงานปลัด 203
23 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานปลัด 38
24 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วัดบางกระ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 217
25 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอพยพหนีไฟ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 49
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้แห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 48
27 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ โรงยิมเนเซี่ยมราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 86
28 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ณ วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์ ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี สำนักงานปลัด 252
29 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 สำนักงานปลัด 64
30 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 สำนักงานปลัด 109

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese 
 

พยากรณ์อากาศจังหวัดราชบุรีวันนี้

  เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ลิขสิทธิ์ © 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลางนา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 0-3274-1793